اخبار

11

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سردشت، کتابخانه خود را به سیستم جامع کتابخانه‌ای سیمرغ، تجهیز کرد. امید است تا با فراهم کردن شرایط کافی، به زودی در سیستم یکپارچه کتابخانه ‌های دانشگاه آزاد اسلامی(سیکا) حضور یابد.


عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |