اخبار

(آرشیو ماه بهمن 1393)

18
دانشگاه آزاد اسلامی واحد خدابنده، کتابخانه خود را به نرم افزار سیمرغ مجهز کرد. امید است پس از فراهم کردن شرایط مورد نیاز، در شبکه بزرگ سیکا نیز حضور ی...

[خواندن ادامه خبر...]

عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |
18
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کتابخانه مرکزی و یازده دانشکده خود را به نرم افزار سیمرغ، مجهز کرد، امید است با فراهم کردن بستر مناسب، به شبکه سیکا نیز ...

[خواندن ادامه خبر...]

عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |
01
کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودسر نیز در شبکه سیکا حضور یافت. دانشجویان و پژوهشگران می‌توانند منابع کتابخانه‌ای این واحد دانشگاهی را از طریق این...

[خواندن ادامه خبر...]

عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |