اخبار

(آرشیو ماه اسفند 1392)

27
دانشگاه آزاد اسلامی واحد فردوس، کتابخانه خود را به نرم افزار سیمرغ مجهز کرد. امید است با فراهم کردن بستر مناسب به شبکه بزرگ سیکا نیز بپیوندد.
عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |
27
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس، به شبکه بزرگ سیکا پیوست.
عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |
13
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات یاسوج، کتابخانه خود را به نرم افزار سیمرغ مجهز کرد. امید است با فراهم کردن شرایط مناسب، به شبکه سیکا نیز بپبون...

[خواندن ادامه خبر...]

عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |
07
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ساوه، به شبکه سیکا پیوست.
عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |
07
دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساوه در شبکه سیکا(سیستم یکپارچه کتابخانه‌های دانشگاه آزاد اسلامی) حضور یافت.
عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |
07
دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرندیه، کتابخانه خود را به نرم افزار سیمرغ مجهز کرد. امید با فراهم کردن بستر مناسب به شبکه سیکا نیز بپبوندد.
عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |
07
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی به همراه تمام دانشکده هایش، در شبکه سیکا حضور یافت.
عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |
07
 دانشگاه آزاد اسلامی واحدهای تاکستان، به شبکه بزرگ سیکا پیوستند.
عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |