عضویت    ورود به سیستم    یکشنبه 02 اردیبهشت 1397

 کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس، در شبکه سیکا حضور یافت. علاقمندان و پژوهشگران می‌توانند منابع کتابخانه‌ای این مرکز را در ک...

[ادامه خبر]

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر به سیستم یکپارچه کتابخانه‌های دانشگاه آزاد اسلامی(سیکا) ملحق شد. پژوهشگران و علاقمندان می‌توانند منابع کتابخان...

[ادامه خبر]

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین، در شبکه سیکا حضور یافت.  زین پس دانشجویان و محققین می‌توانند منابع این کتابخانه را از طریق اینترنت نیز مورد...

[ادامه خبر]

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین، کتابخانه مرکزی و سایر دانشکده‌های خود را به نرم افزار جامع سیمرغ تجهیز کرد. امید است با فراهم کردن بستر مناسب، در شبک...

[ادامه خبر]

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس، کتابخانه خود را به نرم افزار جامع سیمرغ مجهز کرد. امید است هرچه زودتر به شبکه بزرگ سیکا نیز بپیوندد.
سیستم جامع اطلاع رسانی سیمرغ، در کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی واحدنیک‌شهر راه‌اندازی شد. امید که با فراهم کردن بستر مناسب، به زودی در شبکه سیکا نیز ...

[ادامه خبر]

سیستم جامع اطلاع رسانی سیمرغ، در کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت راه‌اندازی شد. امید که با فراهم کردن بستر مناسب، به زودی در شبکه سیکا نیز حضور ...

[ادامه خبر]

کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی، در شبکه سیکا حضور یافت. پژوهشگران می‌توانند منابع این کتابخانه را از طریق وب جستجو و مشاهده کنند.
دانشگاه آزاد اسلامی واحد فردوس، در سیستم یکپارچه کتابخانه‌های دانشگاه آزاد اسلامی (سیکا) حضور یافت. پژوهشگران می‌توانند منابع کتابخانه‌ای این دانشگاه ...

[ادامه خبر]

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیراز و  دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین شهر، کتابخانه‌‌های خود را به نرم افزار سیمرغ مجهز کردند. امید است با فراهم کردن...

[ادامه خبر]

سمینار "سیمرغ و ژرفایی بیشتر، ققنوس و گستره ای نو"  جمع کثیری از اساتید، پژوهشگران، مدیران کتابخانه‌ها، متخصصان آرشیو و کارشناسان این رشته در سال...

[ادامه خبر]

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی جلفا، سیستم کتابخانه خود را به نرم افزار سیمرغ، مجهز کرد و در شبکه بزرگ سیستم یکپارچه کتابخانه های دانشگاه آزاد اس...

[ادامه خبر]

همایشی با عنوان " سیمرغ و ژرفایی بیشتر، ققنوس و گستره‌ای نو" توسط شرکت سخت افزار و نرم افزار نوسا(ایران)، برگزار می‌شود. محورهای این همایش شامل موارد ...

[ادامه خبر]

 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کهنوج، کتابخانه خود را به نرم افزار سیمرغ مجهز کرد. امید است تا با فراهم کردن بستر مناسب، بتواند در شبکه سیکا، همانند س...

[ادامه خبر]

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان، همزمان با تجهیز کتابخانه خود به نرم افزار سیمرغ، در شبکه سیکا نیز حضور یافت. دانشجویان و پژوهشگران می‌توانند زین پس من...

[ادامه خبر]

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سردشت، کتابخانه خود را به سیستم جامع کتابخانه‌ای سیمرغ، تجهیز کرد. امید است تا با فراهم کردن شرایط کافی، به زودی در سیستم یکپ...

[ادامه خبر]

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر، کتابخانه خود را به نرم افزار جامع سیمرغ مجهز کرد و با فراهم کردن شرایط و بستر مناسب، در سیستم یکپارچه کتابخانه‌های دان...

[ادامه خبر]

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کنگان، کتابخانه خود را به نرم افزار جامع سیمرغ مجهز کرد. امید است پس از فراهم کردن شرایط کافی و بستر مناسب، به جمع سایر کتابخ...

[ادامه خبر]

کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر، به سیستم یکپارچه کتابخانه‌های دانشگاه آزاد (سیکا) پیوست. پژوهشگران می‌توانند منابع این کتابخانه را هم به صورت...

[ادامه خبر]

از آنجا که طی بخشنامه‌ای، تمام کتابخانه‌های دانشگاه آزاد اسلامی، می بایست فهرستی از موجودی کتابخانه را در قالب اکسل، ارائه دهند. لذا راهنمایی برای تهی...

[ادامه خبر]

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گتوند، کتابخانه خود را با نرم افزار جامع سیمرغ، راه اندازی کرد.
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر، کتابخانه خود را به نرم افزار جامعه سیمرغ تجهیز کرد. امید است پس از فراهم کردن بستر مناسب، در سیستم یکپارچه کتابخانه ها...

[ادامه خبر]

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، در شبکه سیکا حضور یافت. پژوهشگران و علاقمندان می‌تواننداز طریق وب، منابع کتابخانه مرکزی و تمام دانشکده‌های این دانشگاه، ...

[ادامه خبر]

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خدابنده، کتابخانه خود را به نرم افزار سیمرغ مجهز کرد. امید است پس از فراهم کردن شرایط مورد نیاز، در شبکه بزرگ سیکا نیز حضور ی...

[ادامه خبر]

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کتابخانه مرکزی و یازده دانشکده خود را به نرم افزار سیمرغ، مجهز کرد، امید است با فراهم کردن بستر مناسب، به شبکه سیکا نیز ...

[ادامه خبر]

<p>کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودسر نیز در شبکه سیکا حضور یافت. دانشجویان و پژوهشگران می‌توانند منابع کتابخانه‌ای این واحد دانشگاهی را از...

[ادامه خبر]

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر، کتابخانه خود را به نرم افزار جامع سیمرغ مجهز کرد. امید است تا با فراهم کردن بستر مناسب، در شبکه سیکا نیز حضور یابد.
در دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهدی شهر، نرم افزار کتابخانه‌ای سیمرغ، نصب و راه اندازی شد. امید است با فراهم کردن بستر مناسب، در شبکه بزرگ سیکا نیز حضور ...

[ادامه خبر]

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان، در سیستم یکپارچه کتابخانه‌های دانشگاه آزاد سلامی(سیکا) حضور یافت.  زین پس منابع اطلاعاتی این واحد دانشگاهی نیز، ...

[ادامه خبر]

به منظور استفاده از سایر امکانات موجود در شبکه سیکا همچون کتابخانه شخصی و ... لازم است در شبکه سیکا ثبت نام انجام شود. لذا برای آشنایی بیشتر کاربران ب...

[ادامه خبر]

سیستم یکپارچه کتابخانه‌های دانشگاه آزاد اسلامی(سیکا) با به کارگیری پورتال سیمرغ نسخه 2.5، ارتقاء یافت. لذا تسریع و تسهیل انواع جستجوهای مورد نیاز در ش...

[ادامه خبر]

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شال، کتابخانه خود را به نرم افزار سیمرغ مجهز کرد. امید است به زودی به شبکه بزرگ سیکا نیز بپیوندد.
 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد رباط کریم، نرم افزار کتابخانه‌ای سیمرغ نصب و راه‌اندازی شد. امید است هرچه سریعتر، بستر لازم برای حضور در شبکه سیکا ر...

[ادامه خبر]

نرم افزار سیمرغ در کتابخانه‌ دانشگاه‌‌ آزاد اسلامی واحد لنجان ، نصب و راه‌اندازی شد. امید است تا این کتابخانه نیز به زودی در شبکه سیکا حضور یابد.
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شادگان، به شبکه سیکا پیوست. پژوهشگران و علاقمندان می‌توانند منابع کتابخانه‌ای این دانشگاه را از طریق جستجوی کشوری و استانی شب...

[ادامه خبر]

واحد علوم و تحقیقات اصفهان در سیستم یکپارچه کتابخانه‌های دانشگاه آزاد اسلامی(سیکا) حضور یافت. زین پس، منابع کتابخانه‌ای این د...

[ادامه خبر]

پیروی تجهیز کتابخانه‌های دانشگاه آزاد اسلامی به نرم افزار سیمرغ، در واحد رودان نیز، نرم افزار کتابخانه ای سیمرغ، نصب و راه اندازی شد. امید است ای...

[ادامه خبر]

درکتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد صوفیان، نرم افزار سیمرغ نصب و راه اندازی شد. امید است با فراهم کردن بستر مناسب، در شبکه بزرگ سیکا نیز حضور یا...

[ادامه خبر]

دانشگاه آزاد اسلامی شهرری، به واحد یادگار امام خمینی(ره) تغییر نام یافت. لذا در فهرست میزبانهای شبکه سیکا نیز این تغییر نام اعمال گردیده است . زی...

[ادامه خبر]

در ادامه گسترش شبکه سیکا، کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد در سیستم یکپارچه کتابخانه‌های دانشگاه آزاد اسلامی(سیکا) حضور یافت.  زین پس علا...

[ادامه خبر]

 کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند، به نرم افزار سیمرغ مجهز شد و در سیستم یکپارچه کتابخانه‌های دانشگاه آزاد اسلامی(سیکا) حضور یافت.
کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق، در شبکه سیکا حضور یافت. پژوهشگران و علاقمندان، از این پس می‌توانند منابع این کتابخانه را نیز از طریق وب م...

[ادامه خبر]

پیروی گسترش شبکه سیکا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد های علوم وتحقیقات کردستان و علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی، در سیستم یکپارچه کتابخانه‌های دانشگاه آزاد ...

[ادامه خبر]

پیروی تجهیز کتابخانه‌های دانشگاه آزاد اسلامی به نرم افزار سیمرغ، در کتابخانه واحد انار نیز نرم افزار سیمرغ، نصب و راه اندازی گردید. امید است...

[ادامه خبر]

نرم افزار کتابخانه‌ای سیمرغ در دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند، راه اندازی شد. امید است این واحد پس از فراهم کردن بستر مناسب در سیستم یکپارچه کتابخانه...

[ادامه خبر]

دانشگاه آزاد اسلامی واحدهای کنگاور و علوم و تحقیقات کردستان، کتابخانه‌های خود را به نرم افزار سیمرغ مجهز کردند. در راستای گسترش شبکه سیکا، ا...

[ادامه خبر]

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران - شرق، کتابخانه خود را به نرم افزار سیمرغ مجهز کرد. با مجهز شدن این واحد به نرم افزار سیمرغ می توان گفت تمام واحدهای دا...

[ادامه خبر]

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودسر، کتابخانه خود را به نرم افزار سیمرغ مجهز کرد. امید است با فراهم کردن بستر مناسب، به شبکه سیکا نیز بپیوندد.
در ادامه گسترش سیستم یکپارچه کتابخانه‌های دانشگاه آزاد (سیکا) ، کتابخانه واحدهای زرندیه، بوکان و بردسیر نیز به این شبکه پیوستند. علاقمندان و پژوه...

[ادامه خبر]

دانشگاه آزاد اسلامی واحد فردوس، کتابخانه خود را به نرم افزار سیمرغ مجهز کرد. امید است با فراهم کردن بستر مناسب به شبکه بزرگ سیکا نیز بپیوندد.
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس، به شبکه بزرگ سیکا پیوست.
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات یاسوج، کتابخانه خود را به نرم افزار سیمرغ مجهز کرد. امید است با فراهم کردن شرایط مناسب، به شبکه سیکا نیز بپبون...

[ادامه خبر]

 مشخصات تقویم قمری متناظر سال جدید شمسی (1393)، جهت استفاده درسیستم امانات سیمرغ، تهیه شده است . مسئولین کتابخانه‌ها می‌توانند فایل مرب...

[ادامه خبر]

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ساوه، به شبکه سیکا پیوست.
دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساوه در شبکه سیکا(سیستم یکپارچه کتابخانه‌های دانشگاه آزاد اسلامی) حضور یافت.
دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرندیه، کتابخانه خود را به نرم افزار سیمرغ مجهز کرد. امید با فراهم کردن بستر مناسب به شبکه سیکا نیز بپبوندد.
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی به همراه تمام دانشکده هایش، در شبکه سیکا حضور یافت.
 دانشگاه آزاد اسلامی واحدهای تاکستان، به شبکه بزرگ سیکا پیوستند.
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بردسیر، کتابخانه خود را به نرم افزار سیمرغ مجهز کرد. امید است با فراهم کردن بستر مناسب ، به شبکه سیکا نیز بپیوندد.
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد نیز به سیستم یکپارچه کتابخانه‌ای دانشگاه آزاد(سیکا) پیوست.
کتابخانه‌های دانشگاه آزاد اسلامی، واحدهای اقلید و مرکز آموزش‌های بین المللی قشم به نرم افزار سیمرغ مجهز شدند. امید است با فراهم کردن بستر مناسب، به شب...

[ادامه خبر]

دانشگاه‌های آزاد اسلامی واحد فسا و نطنز به شبکه سیکا پیوستند.
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خراسان شمالی، به نرم افزار کتابخانه‌ای سیمرغ مجهز شد. امید است تا با فراهم کردن شرایط مناسب ، ب...

[ادامه خبر]

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات بروجرد، کتابخانه خود را به نرم افزار سیمرغ مجهز کرد. امید است که در شبکه بزرگ سیکا نیز حضور یابد.
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات هرمزگان، کتابخانه خود را به نرم افزار سیمرغ مجهز کرد. امید است با فراهم کردن امکانات لازم به شبکه سی...

[ادامه خبر]

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دشتستان(برازجان)، کتابخانه خود را به نرم افزار سیمرغ مجهز کرد. امید است به زودی در شبکه سیکا نیز حضور یابد.
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران -شمال، تمام دانشکده‌های خود را به نرم افزار کتابخانه‌ای سیمرغ مجهز کرد. امید است با فراهم کردن شرایط مناسب به شبکه سیکا...

[ادامه خبر]

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران-مرکزی، به همراه یازده دانشکده تابعه‌اش، به نرم افزار کتابخانه‌ای سیمرغ مجهز شد. امید است به زو...

[ادامه خبر]

دانشگاه آزاد اسلامی واحدعلوم و تحقیقات ساوه، کتابخانه خود را به نرم افزار سیمرغ مجهز کرد. امید است با فراهم کردن شرایط مورد نیاز، به شبکه بزرگ سی...

[ادامه خبر]

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات آیت ا.. آملی، در سیستم یکپارچه کتابخانه‌های دانشگاه آزاد (سیکا) حضور یافت.
   کتابخانه‌های دانشگاه آزاد اسلامی، واحدهای ایوان غرب، سراوان و دلیجان به نرم افزار سیمرغ مجهز شدند. امید است با فراهم کردن بستر مناس...

[ادامه خبر]

دانشگاه آزاد اسلامی واحد جویبار، به سیستم یکپارچه کتابخانه‌های دانشگاه آزاد (شبکه سیکا) پیوست.
واحدهای بوکان، صفادشت، ساوه، شازند و علوم و تحقیقات اراک، به نرم افزار سیمرغ مجهز شدند، امید است با فراهم کردن بستر مناسب، به شبکه سیکا نیز بپیوندند.
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگناوه، به شبکه سیکا پیوست و در سیستم یکپارچه کتابخانه‌های دانشگاه آزاد اسلامی، فعال شد.
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قاینات، کتابخانه خود را به نرم افزار سیمرغ مجهز کرد. امید است با فراهم کردن بستر مناسب، به زودی به شبکه سیکا نیز بپیوندد.
  دانشگاه آزاد اسلامی واحد میاندوآب به شبکه سیکا پیوست و در سیستم یکپارچه کتابخانه‌های دانشگاه آزاد اسلامی، حضور یافت.
  دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس به شبکه سیکا پیوست و  در سیستم یکپارجه کتابخانه‌های دانشگاه آزاد اسلامی، فعال شد.
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافت، کتابخانه‌ی خود را به نرم افزار سیمرغ مجهز کرد. امید است با فراهم کردن بستر مناسب، به زودی به شبکه سیکا نیز بپیوندد...

[ادامه خبر]

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، به عنوان یکی از بزرگترین واحدهای دانشگاه‌های آزاد اسلامی، به نرم افزار سمیرغ مجهز شد و در پی آن به شبکه...

[ادامه خبر]

این کارگاه آموزشی با هدف تسلط و آشنایی هر چه بیشتر کاربران نرم‌افزار سیمرغ، با حضور نماینده منطقه سه، جناب آقای دکتر مهدی ملکی، جناب آقای دکتر فلاحی و...

[ادامه خبر]

منطقه سه دانشگاه آزاد اسلامی تصمیم دارد با همکاری دانشگاه آزاد واحد نور و شرکت نوسا، جهت تسلط بیشتر کاربران با نرم‌افزار کتابخانه سیمرغ، دومین دوره کا...

[ادامه خبر]

بعد از مشارکت گسترده واحدهای دانشگاهی و بهره‌برداری از شبکه سیکا، نیاز به راه‌اندازی یک پورتال جامع احساس می‌شد. پورتال جدید امکانات ذیل را ...

[ادامه خبر]

در حال حاضر شبکه سیکا رو به رشد و پیشرفت بوده و هر روز کتابخانه‌ واحدهای دانشگاهی بیشتری، در بالا بردن سطح علمی این شبکه مشارکت می‌کنند...

[ادامه خبر]

این کارگاه آموزشی با هدف تسلط و آشنایی هرچه بیشتر کاربران نرم‌افزار سیمرغ با حضور مسئولین منطقه شش و معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز...

[ادامه خبر]

منطقه شش دانشگاه آزاد اسلامی تصمیم دارد با همکاری دانشگاه آزاد واحد اهواز و شرکت نوسا، جهت تسلط بیشتر کاربران با نرم‌افزار کتابخانه سیمرغ، اولین دوره ...

[ادامه خبر]

تاکنون بیش از 60 واحد دانشگاهی در تشکیل سیستم یکپارچه کتابخانه‌های دانشگاه آزاد اسلامی (سیکا) مشارکت داشته‌اند. حدودا 40 واحد دانشگاهی ...

[ادامه خبر]

بهرهبرداری از سیستم یکپارچه کتابخانههای دانشگاه آزاد اسلامی (سیکا)، با اتصال تعدادی از واحدهای دانشگاهی آغاز گردید. اسامی این واحدها به شر...

[ادامه خبر]